Een bekend boombioloog, Dr. Alex L. Shigo, beweerde ooit dat het beter is een boom van 100 euro te planten in een 200 euro plantgat dan een 200 euro dure boom te planten in een 100 euro plantgat. De conditie van de bodem waarin een boom groeit is met andere woorden bepalend voor de bovengrondse boomconditie. Indien de bestaande bodem binnen het ontwerp ongeschikt wordt geacht, kan gronduitwisseling worden toegepast met behulp van specifiek ontwikkelde boomplantsubstraten. Een zorgvuldige keuze en motivering binnen het ontwerp voor een boomplantsubstraat is belangrijk. Daar waar de bestaande bodem van nature geschikt is, is gronduitwisseling door middel van boomsubstraten niet nodig.

Binnen de boomplantsubstraten wordt een onderscheid gemaakt tussen draagkrachtige en niet-draagkrachtige substraten. Niet-draagkrachtige boomplantsubstraten verdragen geen verdichting. Ze zijn daarom alleen toepasbaar in open grondsituaties of als vulling van een groeiplaatsconstructie.  Draagkrachtige boomplantsubstraten zijn specifiek ontwikkeld voor toepassing onder verharding. Ze maken wortelontwikkeling in combinatie met specifieke civiele belastingseisen mogelijk.

Subs Bomen

Binnen de boomplantsubstraten wordt een onderscheid gemaakt tussen draagkrachtige en niet-draagkrachtige substraten. NIET-DRAAGKRACHTIGE SUBSTRATEN, zoals Bomengrond of groeiplaatsconstructiegrond, kortweg GPC-grond, verdragen geen verdichtingseisen. Ze zijn daarom alleen toepasbaar in open grondsituaties (bomengrond) of als vulling van een groeiplaatsconstructie (groeiplaatsconstructiegrond). Naast 70% geselecteerde teelaarde bevatten deze substraten 20% humusrijke bosgrond en 10% lava 2/12. Het zijn bijgevolg lichte en poreuze substraten, rijk aan voedingsstoffen die een hoogwaardig alternatief vormen voor gewone teelaarde. Voor de opvulling van boomkratten, zoals de Aqua Multibox sandwichconstructie (zie hoofdstuk 2. Constructies), wordt een boomkratsubstraat gebruikt; een homogeen mengsel van organische componenten. Het Terraviva boomkratsubstraat bestaat uit fijne veencompost, bosgrond, wormencompost en gecomposteerde paardenmest. De stabiele organische componenten zorgen voor een langdurige toelevering van voedingsstoffen aan het schralere bomenzand waarop de sandwichconstructie wordt toegepast. Dit waarborgt een continue groei van de boomwortels. Makkelijk in te vegen substraat door de fijne zeeffractie.

DRAAGKRACHTIGE BOOMPLANTSUBSTRATEN, zoals bomenzand en bomengranulaat, zijn specifiek ontwikkeld voor toepassing onder verharding, beiden maken wortelontwikkeling in combinatie met specifieke civiele belastingseisen mogelijk.

 

Bomenzand bestaat voor ongeveer 90 % uit ééntoppig zand, waaraan organische stof en wat klei zijn toegevoegd. Eéntoppig zand is zoet rivierzand en bestaat uit gezeefde zandkorrels van vrijwel gelijke grootte. Het mengsel heeft een organisch stofgehalte van maximaal 5% en is doorgaans dus minder voedingsrijk dan bomengrond. Het kan wel in beperkte mate verdicht worden, wat toepassing onder licht belaste, verharde oppervlakten, zoals voet- en fietspaden, mogelijk maakt. Bij gebruik op de verkeerde plaatsen zal het bomenzand te zwaar belast worden, met verzakking van de verharding en een te hoge indringingsweerstand van de bomen tot gevolg. Gezien de beperkte draagkracht wordt bomenzand uitsluitend aangewend als onderfundering (minimale samendrukbaarheidsmodulus van 35 MPa volgens SB250). Terraviva bomenzand voldoet aan de eigenschappen zoals beschreven in het standaardbestek 250, met toevoeging van een hoogwaardige compost uit een CMC-composteringsproces (Controlled Microbial Composting), mycorrhizen en een verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel.

 

Bomengranulaat of skeletbodem is een mengsel van een gesteente- en een grondcomponent, doorgaans in een 70/30 verhouding. De gesteentematrix dient als dragend skelet voor de verharding, terwijl de ingesloten grond, verrijkt met compost, als groeimedium voor de wortels fungeert. Afhankelijk van de gebruikte materialen en de verdichtingsgraad laat een bomengranulaat een zwaardere belasting van de verharding toe zonder nazakking. Het is geschikt als onderfunderingsmateriaal voor parkeerplaatsen, opritten, rijwegen, enz. Gezien de steencomponent ca. 70% van het mengsel inneemt, is bomengranulaat slechts 30% doorwortelbaar. Een groeiplaats met bomengranulaat dient dus 2 tot 3 maal groter te zijn dan een groeiplaats met bomenzand of bomengrond om eenzelfde doorwortelbaar volume te creeëren, afhankelijk van de rijkdom van de grondcomponent. Vulkatree sl 0/32 is een RAL-gekeurd substraat op basis van lava 16/32 en lavabodem. De mengeling is heel poreus, bezit goede voedingswaardenbuffering en is zeer kiem- en groeistimulerend. Het substraat heeft een groot draagvermogen. Reviva boomplantsubstraat 0/40 is een poreus en structuurstabiel substraat, met een goede wateropname-capaciteit en is tevens goed waterdoorlaatbaar. De aanwezige voedingsgrond garandeert een duurzame ontwikkeling van de boom door voldoende toelevering van voedingsstoffen en humus.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.