Producten

Draagkrachtige boomplantsubstraten zijn specifiek ontwikkeld voor toepassing onder verharding en maken wortelontwikkeling in combinatie met specifieke civiele belastingseisen mogelijk.

Bomenzand

Bomenzand bestaat voor ongeveer 90 % uit ééntoppig zand, waaraan organische stof en wat klei zijn toegevoegd. Eéntoppig zand is zoet rivierzand en bestaat uit gezeefde zandkorrels van vrijwel gelijke grootte. Het mengsel heeft een organisch stofgehalte van maximaal 5% en is doorgaans dus minder voedingsrijk dan bomengrond. Het kan wel in beperkte mate verdicht worden, wat toepassing onder licht belaste, verharde oppervlakten, zoals voet- en fietspaden, mogelijk maakt. Bij foutief gebruik zal het bomenzand te zwaar belast worden, met verzakking van de verharding en een te hoge indringingsweerstand van de bomen tot gevolg. Gezien de beperkte draagkracht wordt bomenzand uitsluitend aangewend als onderfundering. Met behulp van een drukspreidende sandwichconstructie kan de draagkracht van bomenzand substraten wel aanzienlijk verhoogd worden.

Terraviva Bomenzand voldoet aan de eigenschappen zoals beschreven in het standaardbestek 250, met toevoeging van een hoogwaardige compost uit een CMC-composteringsproces (Controlled Microbial Composting), mycorrhizen en een verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel.

Bomengranulaat

Bomengranulaat of skeletbodem is een mengsel van een gesteentecomponent en een voedingsgrond, doorgaans in een 70/30 verhouding. De gesteentematrix dient als dragend skelet voor de verharding, terwijl de ingesloten grond, verrijkt met compost, als groeimedium voor de wortels fungeert. Afhankelijk van de gebruikte materialen en de verdichtingsgraad laat een bomengranulaat een zwaardere belasting van de verharding toe zonder nazakking. Het is geschikt als onderfunderingsmateriaal voor parkeerplaatsen, opritten, rijwegen, enz. Gezien de steencomponent ca. 70% van het mengsel inneemt, is bomengranulaat slechts 30% doorwortelbaar. Een groeiplaats met bomengranulaat dient dus 2 tot 3 maal groter te zijn dan een groeiplaats met bomenzand of bomengrond om eenzelfde doorwortelbaar volume te creëren, afhankelijk van de rijkdom van de grondcomponent.

We onderscheiden 4 verschillende types :

Standaard bomengranulaten :

  • Vulkatree 0/32 is een bomengranulaat op basis van lava, lavabodem en verschillende kleisoorten.
  • Reviva 0/40 Boomsubstraat is een bomengranulaat op basis van lava, gebakken kleimineraal en een humusrijke voedingsgrond.

Bomengranulaten met uitzonderlijk hoog draagvermogen, geschikt voor zwaar en frequent verkeer :

  • Arbortree Basalt 0/32
  • Terraviva Basaltsubstraat 0/32

 

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.